Psychopathologie 1

 

Antisociaal ongevoeligheid, hardheid, gemakkelijkheid, oppervlakkigheid, neiging tot exploitatie, gebrek aan empathie niet zo grandioos, impulsiviteit, agressie, bedrog.
  • heeft een grandioos gevoel van eigen belangrijkheid (bijvoorbeeld: overdrijft eigen prestaties en talenten, verwacht als superieur erkend te worden zonder de erbij horende prestaties geleverd te hebben);
  • is gepreoccupeerd met fantasieën over onbeperkte successen, macht, intelligentie, schoonheid, of de ideale liefde;
  • gelooft dat hij/zij ‘heel speciaal’ en uniek is, en alleen begrepen kan worden door, of hoort om te gaan met, andere heel speciale mensen of instellingen met een hoge status;
  • verlangt buitensporige bewondering;
  • heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben, dwz. onredelijke verwachtingen van een uitzonderlijk welwillende behandeling of van het zonder meer voldoen aan zijn/haar verwachtingen;
  • exploiteert anderen, dwz. maakt misbruik van anderen om zijn/haar eigen doeleinden te bereiken;
  • heeft gebrek aan empathie: is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of er zich mee te identificeren;
  • is vaak afgunstig op anderen of meent dat anderen op hem/haar afgunstig zijn;
  • is arrogant of vertoont hooghartige gedragingen of opvattingen.

Om de diagnose narcistische persoonlijkheidsstoornis te stellen moeten tenminste 5 van deze 9 indicatoren aanwezig zijn.  

Psychopaten hebben grote problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties. Acht van de twintig kenmerken in de checklijst hebben hiermee te maken.

 Gladde prater/oppervlakkige charme.
Het prototype psychopaat is oppervlakkig in het contact met anderen. Psychopaten vertellen vaak sterke verhalen, en proberen zich beter voor te doen dan ze zijn, waarbij ze vaak wel charmant overkomen.

Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde.
Het zijn opscheppers die een veel te positieve inschatting hebben van hun talenten en vaardigheden.

Pathologisch liegen.
Psychopaten zijn notoire leugenaars die er meestal geen enkele moeite mee hebben als ze worden betrapt op een leugen. Ze hebben overal een excuus of reden voor en willen nog wel eens iets op ‘erewoord beloven’, ook al blijkt dat erewoord haast nooit wat waard te zijn.

Gebrek aan berouw of schuldgevoel.
Psychopaten kennen geen schuldgevoelens of spijt over de dingen die ze anderen aandoen. Ze kunnen zeggen dat het slachtoffer het verdiende of dat het slachtoffer eigenlijk niets bijzonders is aangedaan.

Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.
Ze zijn niet in staat of niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedragingen. Het zijn altjjd anderen die de schuld krijgen en anders is er wel een alternatief excuus te vinden.

List en bedrog/manipulerend gedrag.
Het prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen en besteedt daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent.

Ze vertonen daarbij nogal eens crimineel gedrag in de vorm van bijvoorbeeld fraude en niet-crimineel gedrag in de vorm van overspel

Ontbreken aan emotionele diepgang.
Psychopaten komen op anderen over als koud en ongevoelig. Hun ‘emoties’ doen vaak als dramatisch, kortstondig en onecht.

Kil/gebrek aan empathie.
In al hun gedragingen tonen psychopaten weinig respect voor de rechten, gevoelens en het welzijn van anderen. Ze beschouwen andere mensen als potentiele slachtoffers die te manipuleren zijn en beschouwen zichzelf als de belangrijkste persoon die er is.

Naast problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties, vertonen psychopaten zeer problematisch gedrag in hun levensstijl.

Prikkelhongerig/neiging tot verveling.
Psychopaten hebben een zeer sterke behoefte aan stimulatie en een ongebruikelijk sterke afkeer van verveling. Ze leiden doorgaans een snel leven.

Parasitaire levensstijl.

Gebrekkige beheersing van gedrag.
Kenmerkend is dat ze vaak opvliegend zijn en zich slecht kunnen beheersen. Op mislukkingen, kritiek en frustraties reageert een psychopaat vaak met geweld, scheldpartijen of bedreigingen. Dit kan even snel ophouden als het is begonnen.

Impulsiviteit.
Psychopaten gedragen zich vaak uitermate impulsief zonder echt stil te staan bij de voors en tegens van hun gedrag: Relaties worden nogal eens beëindigd, en ze verhuizen zonder anderen daarover te informeren en zonder dat de beslissing goed is overdacht.

Onverantwoordelijk gedrag.
Psychopaten tonen geen verantwoordelijkheidsgevoel of loyaliteit ten opzichte van partners/gezin, gaan beroerd om met zakenrelaties, en zijn hun partner vaak enorm tot last.

Ontbreken van realistische doelen op de lange termijn.
Psychopaten hebben geen plannen of doelen voor de lange termijn. Ze leven van dag tot dag ,veranderen hun plannen continu, en storen zich er niet aan dat hun leven vrij inhoudsloos is.

 

Persoonlijkheidsstoornis

Psychopaten kennen we van enge films en van gruwelijke (serie)moorden. Het zijn dan altijd zeer kille persoonlijkheden zonder geweten. Ze hebben ijskoude ogen en kunnen iemand zonder wroeging vermoorden. Ze komen heel normaal over en ogen zeker niet “gek”. Psychopathie is dan ook geen ziekte van de geest maar een zogenaamde persoonlijkheidstoornis.

 

Persoonlijkheidstoornissen komen anders dan geestesziektes niet voort uit een gebrekkige geestelijke ontwikkeling of een geestelijke afwijking (ziekte), maar uit een afwijkend gevormd karakter (ego). Ze hebben dan ook altijd een afwijkend denkpatroon. 

 

Net als alle andere persoonlijkheidstoornissen zijn deze niet aan de buitenkant zichtbaar. Hierdoor behoeft de stoornis meestal geenszins een belemmering te zijn voor het functioneren in de maatschappij. Deskundigen schatten het aantal psychopaten in Nederland op minimaal 100.000 en maximaal 800.000.  Dat betekent eenvoudig dat 95% van alle psychopaten niet ontdekt worden. Psychopaten zijn meestal zeer intelligent en kunnen zeer goed acteren en liegen. Ze hebben al vroeg geleerd om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Ze beloven al snel iets op erewoord. Kortom ze hebben al snel geleerd hoe zij andere mensen kunnen manipuleren.

 

Daar komt bij dat elk mens trekjes vertoont van persoonlijkheidstoornissen, dus voelen we ons niet gauw bedreigd. Iedereen liegt wel eens of is wel eens heel egoïstisch. We spreken dan ook pas van een persoonlijkheidstoornis als het afwijkende gedrag echt hinderlijk is (of wordt) voor anderen. Mensen met een persoonlijkheidstoornis zorgen er zelf voor dat de stoornis niet al teveel opvalt. Ze wisselen vaak van partner en indien nodig van werk of kennissen, zodat niemand ze echt goed leert kennen. Ze houden conversaties veelal oppervlakkig of men brengt zichzelf in omstandigheden of functies die een “harde” opstelling vergt, zoals manager. Het gevolg van dit gegeven is, dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis zeer goed kunnen functioneren in een omgeving, waar die stoornis niet (snel) opvalt en mogelijk zelfs op prijs word gesteld. 

Geef een psychopaat bijvoorbeeld een baan, waar hij (veel) macht kan uitoefenen over anderen mensen, lekker verdient en zelf weinig hoeft te doen en u ziet een tevreden mens. Tevreden natuurlijk tussen haakjes want psychopaten hebben absoluut geen dieptegevoel, zodat ze nooit echte liefde of echt geluk zullen proeven. Geluk zit bij psychopaten in oppervlakkige resultaten, bijvoorbeeld hun (macht)positie in de maatschappij of de resultaten van het bedrijf of de winst van een project. Altijd zaken die door de buitenwereld beoordeeld worden als succesvol. De echte successen in het leven, bijvoorbeeld anderen mensen helpen en/of gelukkig maken, zijn resultaten die voor psychopaten ongrijpbaar zijn.  

 

Geweld door psychopaten

De psychopaat-manager kan zijn machtswellust vaak ook simpel achter beleid of regels verschuilen. Hooguit zal opvallen dat de hij in vergelijking met andere managers vaak geen echt mededogen heeft met zijn onderdanen.  Het gaat vaak pas fout als men deze mensen gaat dwarsbomen. Het zorgvuldig opgebouwde uiterlijke (schijn)plaatje (imago) klopt ineens niet meer. De ideale echtgenoot valt door de mand omdat de echtgenote, na jaren, uit het huwelijk wil stappen. De psychopaat heeft dan ineens geen controle meer over zijn leventje. Hij ziet al zijn zorgvuldig opgebouwde geneugten verdwijnen. Net als elk ander mens kan hij zich dan gaan verdedigen tegen al deze “bedreigingen”. 

Psychopaten leveren dan extra gevaar op, omdat ze van nature nooit aan de belangen van anderen denken en uitsluitend uit eigen belang handelen. Zij zien alles, wat tegen hun belangen ingaat, dus als een regelrechte aanval tegen henzelf en nooit als een gerechtvaardigd belang van de ander. Hierdoor kan de psychopaat bovenmatig geweld gebruiken, indien hij de schade te groot vind worden. Anders dan mensen die uit emotie doordraaien valt er met een psychopaat niet te praten. Verder gebruikt de psychopaat geweld, zonder dat dit als emotie zichtbaar is. Het dus altijd totaal onverwacht en als het ware uit het niets. Dit maakt het moeilijk om het te voorkomen en om je erop voor te bereiden. 

Geweld uit Emotie

Geweld tegen mensen heeft altijd een oorzaak.  Hiermee is het handig om na te denken hoe een ander jouw boodschap inschat.Heeft die ander dus een verknipte geest of gewoonweg ervaringen opgedaan, waardoor hij jouw boodschap als bedreigend ervaart, dan kan er een gewelddadige reactie volgen. 

Met een verknipte geest bedoelen we zowel personen die zichtbaar gek zijn, alsook de mensen die onzichtbaar gek zijn. De eerste categorie zijn mensen die leiden aan een geestelijke afwijking, gebrekkige ontwikkeling of een (tijdelijke) psychose veroorzaakt door spanningen of drugsgebruik.  In de deze gevallen hebben we meestal snel door dat we uiterst voorzichtig met die mensen om moeten gaan. 

Geweld uit diepgewortelde rancune, minachting, jaloezie of (verlatings)angst.Mensen die echter onzichtbaar gek zijn, zoals de mensen met een persoonlijkheidstoornis, zijn veel en veel gevaarlijker. We zien hier immers het gevaar simpelweg niet. Deze mensen gedragen zich heel normaal.  Het nare is dat we deze mensen vaak niet aan de buitenkant herkennen, zoals de “echte” gekken. Ze ogen heel normaal en gedragen zich vaak (naar buiten toe) voorbeeldig. We worden dan ook vaak gewoonweg door ze verrast. Dat maakt ze juist zo gevaarlijk.  

Echtgenoten ontpoppen zich soms pas na vele jaren als een gewelddadige gek, een echte tiran of psychopaat, die niets ontziend geweld gebruikt en later zelfs geen centje spijt betoont. Pas als je met deze mensen praat en echt diepgaand doorvraagt naar motieven en zienswijzen, kan hij of zij zich verraden. Kan!, want even zo vaak weten psychopaten ons om de tuin te leiden. Ze zijn wel gevoelloos voor anderen, maar ze hebben feilloos in de gaten wanneer ze zelf op hun hoede moeten zijn. Men noemt ze ook wel sociopaten, omdat ze geweldig in kunnen spelen op andere mensen. Ze kunnen dan ook zelfs deskundigen, zoals gespecialiseerde psychiaters, feilloos dollen, door keihard te liegen en sociaal verantwoorde antwoorden te geven. Soms, als we heel scherp zijn, hebben wij in de gaten dat er iets aan de persoon niet klopt, maar vaak kunnen we er geen vinger achter krijgen. Hij of ook zij lijkt gewoon, maar ze hebben iets raars! 

  Als je niets van psychopatie weet, als je niet weet hoe je dit gedrag kan herkennen en als je niet weet van hoe agressie ontstaat dan is het heel moeilijk om gedrag te voorspellen.

Dan rest ons om slechts af te gaan op onze interne raadgever, je eigen intuïtie!

Belangrijk is hierbij te beseffen wanneer wij extra kwetsbaar zijn, want juist deze situaties worden meedogenloos uitgebuit. Kijk hiervoor bij roltypen huiselijk geweld voor kenmerken van kwetsbare personen. En ook al zijn wij in balans met onszelf, dan kunnen zich nog situaties voordoen, waarin wij tijdelijk kwetsbaar zijn! Denk hierbij aan: 

 alle stadia van verliefdheid

 als we het ontzettend naar ons zin hebben en vrolijk zijn;

 als we onder invloed zijn van alcohol of drugs verkeren ;

 als we emotionele in onbalans verkeren wegens verlies of ander trauma;

 als we om andere redenen in onzekerheid verkeren, zoals bijvoorbeeld omtrent je baan etc.  

Bij een AntiSocialePersoonlijkheidsstoornis-patiënt ontbreekt de capaciteit om emoties zoals schuld of wroeging te voelen omdat zij niet kunnen empathiseren met anderen; dat wil zeggen dat het inlevings- en verplaatsingsvermogen verminderd aanwezig of geheel afwezig is. Het gedrag laat zich vooral tonen in versterkt egocentrisch gedrag, waarbij het eigenbelang vaak of altijd boven dat van anderen prevaleert. Dit kan op een duidelijk zichtbare wijze gebeuren, maar het kan ook zo zijn dat men zich schijnbaar aardig en sociaalvoelend voordoet. Dit noemt men “aangeleerd sociaal wenselijk gedrag”, maar dit is slechts cognitief, verstandelijk en rationeel aanwezig en berust niet op intrinsieke emoties. Typisch voor iemand die een dergelijke persoolijkheidsstructuur heeft, kan zijn dat het sociaal wenselijk gedrag wordt aangewend om iets in het eigen belang, zelfs ten koste van de ander te bereiken of te bewerkstelligen. Hiermee onderscheidt de persoonlijkheidsstoornis zich duidelijk van andere stoornissen die de emoties en de empathische vermogens negatief beïnvloeden. Toch kan het sociaal wenselijke gedraag ook aangewend worden op wijzen die ertoe leiden dat de patiënt dermate socialiseert dat van genezing geen sprake is, maar het aangeleerde gedrag als copingmechanisme de patiënt een leven te laten leiden dat grenst aan dat van een gezonde persoon. Het is een misverstand dat iedereen met een afwijkende persoonlijkheidsstructuur ongeneeslijk ziek is, als dat wordt uitgelegd als niet voor verbetering vatbaar.

Een heel specifiek verschijnsel bij ASP kan het ziekelijk liegen zijn. Een patiënt kan een uitgebreid web van leugens vertellen om daar later zijn voordeel mee te kunnen doen. Hij kan bijvoorbeeld iemand financieel voordeel of romantiek in het vooruitzicht stellen, maar het verantwoordelijkheidsgevoel om aan de geschapen verwachtingen te voldoen ontbreekt volledig. Het komt voor dat het liegen zodanig een tweede natuur geworden is, dat het ook gebeurt zonder dat de persoon in kwestie er een concreet plan of doel mee heeft. Opvallend is voorts dat zij zich enerzijds in de slachtofferrol kan opstellen, anderzijds zich voor kan doen als iemand met succes.

Oorzaken

De oorzaken van psychopathie zijn in drie groepen te verdelen:

Ontwikkelingsstoornissen (emotionele verwaarlozing)

Door een opvoeding waarin geborgenheid en genegenheid, met name in de baby- en peuterfase, onvoldoende aanwezig is kan er een persoonlijkheidsstructuur ontstaan waarin de socialisatie onvoldoende is en het ik-gevoel (egocentrisme) op de voorgrond komt te staan. Deze verstoring en onevenwichtigheid kan later in antisociaal gedrag zichtbaar worden. Vrijwel altijd is op weg naar de volwassenheid een gedragsstoornis opgetreden (met name Anti-sociale gedragsstoornis (CD)). In de vroege jeugd kan als gevolg van pathologische zorg een reactieve hechtingsstoornis zijn voorgekomen.

Organische oorzaken

Hersenontsteking, hersenvliesontsteking en andere ernstige hersenbeschadigingen door ongelukken of vergiftigingen door een verslavingsziekte, kunnen tot een zodanige karakterverandering leiden dat een ver-psychopathiseerde persoonlijkheid ontstaat.

Erfelijkheid

In bepaalde situaties kan gedacht worden dat psychopathie mede een erfelijke oorzaak heeft. Welke beschadiging of afwijking in de structuur van hersencellen hierbij een rol speelt is onvoldoende bekend.

Doorgaans is een combinatie van deze factoren aanwezig bij psychopathische personen, het combineren van zulke factoren doet men volgens het biopsychosociaal model.Prognose:Voor zover bekend, zijn er geen succesvolle behandelmethoden voor een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Er zijn integendeel sterke aanwijzingen dat het therapeutisch “behandelen” van de patiënt hem of haar juist de gelegenheid geeft om zijn antisociale vaardigheden te verbeteren. Zoals gezegd gaan verschillende patiënten er echter op een verschillende wijze mee om en kunnen bepaalde vaardigheden wel ingezet worden op een voor zowel de patiënt als zijn omgeving positieve manier.

 Wat is een psychopaat eigenlijk?
Volgens de literatuur heeft de psychopaat een twintigtal kenmerken. Zo heeft een psychopaat geen schuldgevoel en kent hij geen medeleven. De psychopaat is een vlotte prater, is oppervlakkig, charmant, onverantwoordelijk, manipulatief en impulsief. Hij is narcistisch en heeft een opgeblazen zelfbeeld. En zo zijn er nog wat. Het is wel belangrijk om te onthouden dat iemand die slechts enkele van deze kenmerken heeft, nog niet als psychopaat geclassificeerd kan worden. De psychopaat heeft drie belangrijke drijfveren: hij vindt het leuk om mensen pijn te doen, hij wil winnen en hij heeft voortdurend spanning nodig. Je moet psychopaten zien als roofdieren en roofdieren zijn op zoek naar een prooi. De prooi is in dit geval mensen.

Hoe gaat een psychopaat in een bedrijf te werk?
De ‘industrial psychopath’ ziet een bedrijf als een ‘score’. Hij kijkt naar een bedrijf zoals een overvaller naar een oud dametje op straat kijkt. Kan ik haar beroven en zo ja hoe? Het doel is een ‘scam’ op te zetten, bevorderd te worden en zoveel mogelijk geld en aanzien te verwerven. Psychopaten zijn eersteklas charmeurs en leugenaars. Bovendien weten ze precies waar de zwakke plekken van mensen zitten. Vervolgens apen ze die zwakheden na om sympathie te wekken. Het gevolg is dat het slachtoffer het gevoel heeft dat hij een gelijke heeft ontmoet, iemand die net zo denkt als hij, iemand die hij kan vertrouwen. Is dat vertrouwen eenmaal gewonnen dat laat de psychopaat zijn slachtoffers het werk opknappen. Hij zelf ondertussen probeert zo snel mogelijk een wit voetje te halen bij het management, liefst de directeur. Als een van zijn collega’s, of zijn directe chef, doorheeft dat de psychopaat zijn werk niet naar behoren doet maakt dat meestal niet veel uit, want de psychopaat heeft al een uitstekende indruk gewekt bij de hoogste baas. Psychopaten krijgen vaak promoties. Heel vaak worden ze benoemd in leidinggevende funkties.

Hoe komt het dat mensen met zulke eigenschappen toch carrière kunnen maken?
Als je kijkt naar de eigenschappen die aan goede leiders worden toegeschreven dan is het niet moeilijk die te verwarren met psychopatische eigenschappen. Bijvoorbeeld: een baas moet zijn emoties onder controle kunnen houden en harde beslissingen nemen, zoals mensen ontslaan. Psychopaten kennen geen emoties en hebben er juist plezier in mensen pijn te doen, dus iemand ontslaan is voor hen juist een pretje. Een goede leider moet mensen kunnen motiveren. Psychopaten kunnen goed manipuleren, wat natuurlijk iets heel anders is, maar voor sommige mensen is het verschil niet zo evident. Goede leiders zijn zeker van zichzelf, vergelijk dat met het opgeblazen zelfbeeld van de psychopaat, die doorgaans denkt dat de hele wereld om hem draait. En leiders zijn vaak extrovert en energiek, dat kun je weer makkelijk verwarren met het impulsieve gedrag van psychopaten. Kortom, iemand die een psychopatische werknemer moet beoordelen kan hem makkelijk voor een potentiële leidinggevende aanzien.

Hoeveel psychopaten lopen er op de werkvloer rond?
Gelukkig zijn het uitzonderingen. Ongeveer 1 a 2 procent van de bevolking kun je als psychopaat classificeren en dat geldt dus ook voor de beroepsbevolking. Maar bedenk wel dat iedereen vroeger of later een keer een psychopaat tegen het lijf zal lopen.
Omdat psychopaten zo goed kunnen manipuleren, omdat ze precies weten waar je zwakke plekken zitten, kunnen ze snel je vertrouwen winnen. En als dat vertrouwen beschaamd wordt, wat altijd gebeurt, verzeilen de slachtoffers vaak in een depressie. Je voelt je verraden. Je voelt je een sukkel die zich heeft laten misbruiken. Vervolgens willen mensen wraak nemen. Maar omdat je baas denkt dat de psychopaat een fantastische kerel is, kun je met die wraakgevoelens niet zo veel. Hopelijk zoekt het slachtoffer dan hulp. Als je je eenmaal realiseert dat je met een psychopaat te maken hebt gehad, kun je leren dat te verwerken.

Het enige dat je eigenlijk kan doen is zoveel mogelijk afstand tot die persoon proberen te bewaren en hopen dat hij op zoek gaat naar een volgend slachtoffer.
Ze lopen op een gegeven ogenblik wel tegen de lamp. Ze worden voortdurend betrapt op hun leugens, maar dat heeft niet veel effect omdat ze volstrekt onaangedaan blijven als ze worden betrapt. Sterker nog, ze doen het zo voorkomen dat de degene die ze betrapt of kritiek op ze heeft, een enorme zeurpiet lijkt. Als je denkt dat je getrouwd bent of samenwoont met een psychopaat moet je zorgen dat je zo snel mogelijk het huis uitkomt. Therapie voor deze groep is er namelijk nauwelijks en dus kun je ook niet op genezing hopen. 

Men kan niet volstaan met het alleen interviewen van de betrokkene omdat psychopaten een sterke neiging tot liegen en manipuleren hebben, zodat men er vaak niet vanuit mag gaan dat de betrokkene de waarheid vertelt. De checklist kan daarom ook alleen worden gescoord door een speciaal getrainde (para-)medicus met een goede kennis van diagnostiek en met voldoende ervaring in het afnemen van de checklist. Wanneer aan deze eisen wordt voldaan, geeft de checklist een betrouwbare meting van psychopathie. Psychopathie is dan datgene wat wordt gemeten met de Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCLR).Psychopaten hebben grote problemen in hun gevoelens en relaties met anderen. Acht van de kenmerken in de PCLR hebben te maken met deze problemen in gevoelens en relaties met anderen. Een prototype psychopaat is oppervlakkig in contact met anderen; hij heeft vaak sterke verhalen, en probeert zich beter voor te doen dan hij is, waarbij hij vaak wel als charmant overkomt (gladde prater/oppervlakkige charme). Het is een opschepper die een veel te positieve inschatting heeft van zijn talenten en vaardigheden (sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde). Een psychopaat is typisch een notoire leugenaar die er meestal geen enkele moeite mee heeft wanneer hij wordt betrapt op een leugen. Hij heeft meestal overal een excuus of reden voor en wil nog wel eens iets op “erewoord beloven” ook al blijkt dat erewoord haast nooit wat waard te zijn (pathologisch liegen). De psychopaat kent geen schuldgevoelens of gevoelens van spijt over de dingen die hij anderen aandoet. Hij kan zeggen dat het slachtoffer het verdiende om zo behandeld te worden of dat het slachtoffer eigenlijk niets bijzonders is aangedaan (gebrek aan berouw of schuldgevoel). Hij is niet in staat of niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedragingen. Het zijn altijd anderen die de schuld krijgen of er is altijd wel een excuus te vinden voor de dingen die een psychopaat heeft gedaan (geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag). De prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen zonder daarbij aandacht te hebben voor wat dat voor anderen betekent, waarbij hij nogal eens crimineel gedrag vertoont in de vorm van bijvoorbeeld fraude en verduistering en niet-crimineel gedrag in de vorm van overspel en het aftroggelen van geld van familieleden (list en bedrog/manipulerend gedrag). Een psychopaat komt op anderen over als koud en ongevoelig. Zijn “emoties” doen vaak aan als dramatisch, kortstondig en onecht (ontbreken aan emotionele diepgang). In al zijn gedragingen en meningen toont een psychopaat weinig respect voor de rechten, gevoelens en het welzijn van anderen. Hij beschouwt andere mensen als potentiële slachtoffers die te manipuleren zijn en beschouwt zichzelf als de belangrijkste persoon die er is (kil/gebrek aan empathie).

Naast problemen in hun gevoelens en relaties met anderen, hebben psychopaten grote problemen in hun levensstijl. Negen kenmerken in de PCLR geven deze problemen in de levensstijl weer. Een psychopaat heeft een zeer sterke behoefte tot stimulatie en een ongebruikelijk sterke afkeer van verveling. Hij leidt doorgaans een snel leven met veel risico gedragingen en hij vindt dat school en langdurende relaties saai en vervelend zijn (prikkelhongerig/neiging tot verveling).

 Kenmerkend is dat er vaak sprake is van opvliegendheid en een slechte beheersing. Op mislukkingen, kritiek en frustraties reageert een psychopaat vaak met geweld, scheldpartijen of bedreigingen, waarbij deze reacties even snel kunnen ophouden als ze begonnen zijn (gebrekkige beheersing van gedrag). Een psychopaat gedraagt zich vaak uitermate impulsief, zonder echt stil te staan bij de voors en tegens van bepaalde gedragingen. Relaties worden nogal eens beëindigd, en verhuizingen vinden nogal eens plaats zonder dat anderen daarover worden geïnformeerd en zonder dat de beslissing daartoe echt goed is overdacht (impulsiviteit).

 De psychopaat toont geen verantwoordelijkheidsgevoel of loyaliteit naar  partner/gezin. Een psychopaat heeft geen plannen of doelen voor de lange termijn. Hij leeft van dag tot dag en verandert zijn plannen continu, en stoort zich er niet aan dat zijn leven vrij inhoudsloos is (ontbreken van realistische doelen op de lange termijn).

Drie resterende kenmerken in de PCLR zijn weliswaar problematisch maar hebben minder duidelijk betrekking op gevoelens en relaties met anderen of op de levensstijl. De drie kenmerken betreffen seksuele losbandigheid, een verleden met veel relaties/affaires en/of samenwoonrelaties. Deze 20 kenmerken beschrijven de echte psychopaat. In de praktijk zal men echter niemand tegenkomen met precies deze kenmerken. Vaak lijken kenmerken op de beschreven kenmerken maar zijn zij niet helemaal hetzelfde. Ook zal men tegenkomen dat sommige kenmerken wel aanwezig zijn maar andere niet. Mannen zoals Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, David Korrash en Jim Jones zijn psychopaten maar hebben desondanks niet alle besproken kenmerken. Een filmkarakter zoals Hannibal komt zelfs niet verder dan 20 punten en mag dus niet eens psychopaat worden genoemd. Al met al moge echter duidelijk zijn dat de psychopaat een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft, oftewel duidelijke weeffouten in zijn karakter.

Schade door psychopaten. Er is met geen mogelijkheid een schatting te maken van de materiële schade die wordt veroorzaakt door psychopaten. Wel duidelijk is dat de materiële schade immens is.Werkgevers raken jaarlijks ongetwijfeld tientallen miljoenen guldens kwijt door fraude, de noodzaak van nieuwe sollicitatieprocedures, het herstellen van de beschadigde zakelijke contacten, en het (tijdelijk) verlies van werknemers die in de ziektewet zijn beland door toedoen van de psychopathische ex-werknemers.

Het is onmogelijk om een inschatting te maken van de immateriële schade die wordt veroorzaakt door psychopaten. Opnieuw is echter duidelijk dat er sprake is van immense schade. Moorden die zijn begaan door psychopaten maken dat levens vroegtijdig worden beëindigd en dat levens van nabestaanden worden verwoest. Verkrachtingen en geweldplegingen door psychopaten kunnen leiden tot ernstige lichamelijke en geestelijke beschadigingen bij de slachtoffers. Confrontaties met psychopathische collega’s of bovengeschikten kunnen leiden tot werkstress, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Voortdurende blootstelling aan een psychopathische partner, kind, of andere naaste kan leiden tot wanhoop, depressie, angst klachten en tal van andere vormen van psychiatrische problematiek, en wellicht zelfs tot zelfdoding of reactief geweld. Daarnaast is er in zeer veel gevallen sprake van irritatie, spanning, frustratie, woede en teleurstelling. Kortom: een immense omvang van immateriële schade.

De Hare checklist psychopathy (PCL-R) is de meest gebruikte en meest betrouwbare manier om vast te stellen of iemand een psychopaat is. De lijst bestaat uit twintig eigenschappen die kenmerkend zijn voor een psychopaat. Op elk van de items kan iemand een score halen van 0, 1 of 2 punten.

Het prototype psychopaat kan een score van 40 halen, terwijl iemand zonder psychopatische trekken 0 zal scoren. Een niet-psychopaat zonder crimineel verleden scoort gemiddeld vijf punten. Een niet-psychopaat met een strafblad scoort gemiddeld 22 punten en een psychopaat (met of zonder strafblad) scoort 30 punten of hoger. Overigens kan de test alleen afgenomen worden door een professionele hulpverlener. Het is geen zelf-test. Gebruik deze lijst niet om uzelf of anderen te diagnosticeren.
Agressief en narcistisch:
Gladde prater/oppervlakkige charme
Het prototype psychopaat is oppervlakkig in het contact met anderen. Psychopaten vertellen vaak sterke verhalen, en proberen zich beter voor te doen dan ze zijn, waarbij ze vaak wel charmant overkomen.
 
Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde
Het zijn opscheppers die een veel te positieve inschatting hebben van hun talenten en vaardigheden.
 
Pathologisch liegen
Psychopaten zijn notoire leugenaars die er meestal geen enkele moeite mee hebben als ze worden betrapt op een leugen. Ze hebben overal een excuus of reden voor en willen nog weleens iets op ‘erewoord beloven’, ook al blijkt dat erewoord haast nooit wat waard te zijn.
 
List en bedrog/manipulerend gedrag
Het prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen, en besteedt daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent. Ze vertonen daarbij nogal eens crimineel gedrag in de vorm van bijvoorbeeld fraude en verduistering, en niet-crimineel gedrag in de vorm van overspel en het aftroggelen van geld van familieleden.
 
Gebrek aan berouw of schuldgevoel
Psychopaten kennen geen schuldgevoelens of spijt over de dingen die ze anderen aandoen. Ze kunnen zeggen dat het slachtoffer het verdiende of dat het slachtoffer eigenlijk niets bijzonders is aangedaan.
 
Ontbreken aan emotionele diepgang
Psychopaten komen op anderen over als koud en ongevoelig. Hun ‘emoties’ doen vaak aan als dramatisch, kortstondig en onecht.
 
Kil/gebrek aan empathie
In al hun gedragingen en meningen tonen psychopaten weinig respect voor de rechten, gevoelens en het welzijn van anderen. Ze beschouwen andere mensen als potentiële slachtoffers die te manipuleren zijn en beschouwen zichzelf als de belangrijkste persoon die er is.
 
Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag
Ze zijn niet in staat of niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedragingen. Het zijn altijd anderen die de schuld krijgen en anders is er wel een alternatief excuus te vinden.
 

Sociaal afwijkende levensstijl:

Prikkelhongerig/neiging tot verveling
 Psychopaten hebben een zeer sterke behoefte aan stimulatie en een ongebruikelijk sterke afkeer van verveling. Ze leiden doorgaans een snel leven met veel risicogedrag, en vinden dat school en langdurende relaties saai en vervelend zijn.
 
Parasitaire levensstijl
 
Gebrekkige beheersing van gedrag
Kenmerkend is dat ze vaak opvliegend zijn en zich slecht kunnen beheersen. Op mislukkingen, kritiek en frustraties reageert een psychopaat vaak met geweld, scheldpartijen of bedreigingen. Dit kan even snel ophouden als het is begonnen.
 
Ontbreken van realistische doelen op de lange termijn
Psychopaten hebben geen plannen of doelen voor de lange termijn. Ze leven van dag tot dag en veranderen hun plannen continu, en storen zich er niet aan dat hun leven vrij inhoudsloos is.
 
Impulsiviteit
Psychopaten gedragen zich vaak uitermate impulsief, zonder echt stil te staan bij de voors en tegens van hun gedrag. Relaties worden nogal eens beëindigd, banen worden opgezegd en ze verhuizen, zonder anderen daarover te informeren en zonder dat de beslissing goed is overdacht.
 
Onverantwoordelijk gedrag
Psychopaten tonen geen verantwoordelijkheidsgevoel of loyaliteit ten opzichte van familie, kinderen of partner.

maar niet heus..
 

 

Over Rebekka Eliza Dorothea Nirel Engels

Disillusioned words like bullets bark....Dat zijn woorden vol desillusie die blaffen als honden, als kogels. De klanken versterken de woorden. Wanneer blaffen de gedesillusioneerde woorden als blaffende kogels? Dat doen ze als menselijke goden hun doel najagen...( Bob Dylan begrijpt mij wel✌️)
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s