DE LEERSCHOOL

 

 

GELEERDHEID – ZO HAD ZE AL WEL VERNOMEN – SCHEEN OMHEIND TE ZIJN MET VEEL VRIJHEIDSBEPERKING EN RESTRICTIES TEN AANZIEN VAN HET BRUISENDE  LICHAAM. IN ELKE GELEERDE HIELD ZICH EEN POTENTIELE FANATICUS SCHUIL.  ZE WAS ZICH GEWAAR DAT VERWERVING VAN KENNIS EEN VERSCHRIKKELIJKE ONRUST MET ZICH MEE BRACHT. EN ZO WERD HAAR LIEFDE VOOR BOEKEN TEGELIJKERTIJD VERGEZELD VAN HET DUISTERE VERLANGEN ERMEE AF TE REKENEN.

IN DE OCHTEND WAS HET RATIONELE LEVEN TE SCHERP AFGEBAKEND OM HAAR IN STAAT TE STELLEN HAAR SCHAMELE BESTAAN TE VERDRAGEN; HET WAS ALSOF DENKEN IN DE SCHAARS VERLICHTE SOMBERHEID VAN DE VERWELKENDE DAG HAAR GEMAKKELIJKER AFGING. TOCH VIEL HET HAAR OP STRAAT MOEILIJK DE ZONDERLINGE SLAVERNIJ VAN HAAR DAG, DE TASTBARE STILTE DIE HAAR IN DIEP GEPEINS HAD DOEN VERZINKEN VAN ZICH AF TE SCHUDDEN, EN ACHTTE ZE ZICH ONVOORBEREID EN MISSCHIEN ZELFS NIET BEREKEND OP DE UITDAGING VAN HET WERKELIJKE LEVEN.

ZE WAS GETROFFEN DOOR DE BESCHEIDEN OPGEWEKTHEID VAN DE MENSEN, WIER VOORNAAMSTE INSPANNING ERUIT LEEK TE BESTAAN DE STATUS QUO TE HANDHAVEN. “IK MAG NIET KLAGEN” – ALSOF KLAGEN BETEKENDE BETRAPT TE ZIJN OP EEN HANDELSWIJZE WAARBIJ MAKKERS IN DE STEEK WERDEN GELATEN.

 

WAT BIJ ALLES WAT ZE ONDERNAM IN HAAR ACHTERHOOFD MEESPEELDE, WAS HOE ZE HET HAAR MOEDER NAAR DE ZIN KON MAKEN, HOE ZE HAAR GOEDKEURING KON WEGDRAGEN. MAAR HOE KON ZE HET HAAR NAAR DE ZIN MAKEN; DIE BANGELIJKE, SPARTAANSE VROUW DIE NOOIT UITGING EN VAN WIE ZE NOU NET DIE BANGELIJKE KIJK OP HET LEVEN HAD GEERFD? ZO LANG ZE ZICH KON HERINNEREN, WAS HAAR THUISKOMST HAAR MOEDER`S HOOGTEPUNT VAN DE DAG GEWEEST. HAAR DROEVIGE MAAR GENADIGE GLIMLACH ALS ZE EEN ONDOORDACHTE OPMERKING PLAATSTE, OVERLAADDE HAAR MET WROEGING. WAAR ZIJ ZELF NAAR SMACHTTE, WAS TERUGKEREN NAAR HAAR VROEGERE ZELF, VOORDAT DROEFHEID HAAR LEVEN WAS BINNENGEDRONGEN. WANNEER ZE DOOR BLEEF GAAN ZOALS NU, ZOU DE EENZAAMHEID HAAR VERMORZELEN. DE WENDING DIE HAAR GEDACHTEN NAMEN, STOND HAAR NIET AAN. DE HELE SITUATIE STOND HAAR NIET AAN. TOCH WIST ZE DAT ER BESLISSINGEN MOESTEN WORDEN GENOMEN EN DAT DIT HET MOMENT WAS OM ZE TE NEMEN. DAT DOENDE ZOU ZE VOLWASSEN WORDEN, WIJZER WORDEN, IETS WAARIN ZE TOT NU TOE CATEGORISCH HAD GEFAALD. ZE MOEST ONMIDDELLIJK STAPPEN ONDERNEMEN, WILDE ZE NIET DE KRACHT VERLIEZEN NOG EEN STAP TE VERZETTEN. IN HET DIEPST VAN HAAR ZIEL VERLANGDE ZE NAAR DE HEROVERING VAN WAT ZE HAAR TRANSPARANTE PERIODE NOEMDE; DAARMEE BEDOELDE ZE EEN HEEL COMPLEX VAN GEGEVENDHEDEN – HAAR WERK, HAAR VROEGERE GEESTDRIFT, HAAR GERICHTHEID OP EEN ENKEL DOEL EN HAAR SIMPELE EN HAAST VERGETEN VERLANGEN NAAR COMPLEETHEID.

 

GETROOST WORDEN, BEGREEP ZE, WAS HET ENIGE DOEL VAN HAAR REIS, VAN HAAR BESTAAN OP DIT MOMENT.

IN TEGENSTELLING TOT VROUWEN VERENIGDEN MANNEN ZICH, NIET ZOZEER OM BIJ ELKAAR HOUVAST TE VINDEN, MAAR MEER UIT VERBIJSTERING OVER HET GEDRAG VAN VROUWEN. OP JACHT NAAR EEN MOEDER WENSTEN ZE NOCHTANS NIETS LIEVER DAN TE ONTSNAPPEN AAN DE BETROKKENHEID DIE EEN DERGELIJKE JACHT VERGDE EN HADDEN DE NEIGING TERUG TE VALLEN OP GEMAKKELIJKER STEREOTYPEN. MAAR ALS DE LIEFDE VAN EEN VROUW NIET OPRECHT WAS, WIE KON DAN DE PIJN VAN EEN MAN BESCHRIJVEN DIE ZICH BESCHIMPT, VERSTOTEN EN UITGELACHEN WEET? EN WAAROM MAKEN VROUWEN ER ZO`N OPHEF OVER OM NIET BEMIND EN BEGREPEN TE WORDEN? ZE ZAGEN TOCH ZELF WEL IN DAT HET VOOR EEN MAN VEEL ERNSTIGER WAS OM IN ZO`N SITUATIE TE VERKEREN; WANT WIE ANDERS KON HEN BEGRIJPEN DAN EEN VROUW?

VAN DE MENSEN IN HAAR OMGEVING HAD ZE VAAG HET GEVOEL DAT ZIJ OP EEN HOGER PLAN LEEFDEN DAN ZIJ EN GELOOFDE DAAROM VAN ZICHZELF DAT ZE HET SPOOR BIJSTER WAS.

 

WANT WAS DIT ALLES? ALS HET EIND VAN HET LEVEN HETZELFDE WAS ALS HET BEGIN, HOE MOEST ZE DAN DE TUSSENLIGGENDE JAREN DOORKOMEN? TOCH HAD ZE VRIJWEL ALLES WAT EEN VROUW VERONDERSTELD WERD TE HEBBEN, EN ZE WAS ZEKER VOORNEMENS EEN MENS VAN GOEDE WIL TE BLIJVEN EN NIET TE VERBITTEREN OF TE VERZUREN. DESONDANKS WAS ZE GEDOEMD TOT EEN ONTNUCHTEREND BEWUSTZIJN TEN AANZIEN VAN `S LEVENS MEEDOGENLOZE ONBESTENDIGHEID. BIJ TIJD EN WIJLE ERVOER ZE VOOR HET EERST EEN MERKWAARDIGE KALMTE, STILTE OVER ZICH KOMEN; EEN AFWEZIGHEID VAN ALLES WAT VLEUGELS HAD. TERWIJL ZIJ JUIST ALTIJD DEGENE WAS OM VERWARRING TE ZAAIEN MET HAAR VRIJGEVOCHTENHEID. ZE WAS ERVAN OVERTUIGD DAT DIT EEN DIEPE AFKEURING TEWEEGBRACHT BIJ IEDERE FATSOENLIJKE MAN, OOK AL HADDEN ZE WELLICHT VAN HAAR KUNNEN HOUDEN.

ZE MOESTEN EENS WETEN HOE TEGENGESTELD DIE ANDERE KANT WAS DIE ZE IN ZICHZELF HERBERGDE. “LIEF KLEIN MEISJE”, DACHT ZE VAAK, “ WANNEER ZUL JE STERK GENOEG ZIJN OM HET ZONDER MIJ TE KUNNEN STELLEN? WAT KAN JOUW DIEPE ANGSTEN TOT BEDAREN BRENGEN? WANNEER ZAL JE EEUWIGE ONSCHULD ZWICHTEN VOOR ONDERVINDING? WANNEER ZUL JIJ DE LESSEN LEREN – DE LESSEN VAN GEHEIMHOUDING, HUICHELARIJ EN DUBBELHARTIGHEID, WAAR IK NU AL LUCHT VAN KRIJG? WANT IK BEGIN TE GELOVEN DAT JIJ – DAT KLEINE ANGSTIGE MEISJE DIEP IN ME – HEEL STERK BENT OF BETER NOG: DAT JE OVER EEN WILSKRACHT BESCHIKT DIE IK NOOIT ACHTER JE HAD GEZOCHT”.

 

BIJ ANDERE GELEGENHEDEN KOESTERDE ZE EEN AFSCHUW VAN HAAR EIGEN BRAAFHEID EN DEUGDZAAMHEID. VERHEVEN DADEN WERDEN NIET ALTIJD EVEN DEUGDZAAM VERRICHT, NET ZOALS VERHEVEN LIEFDES NIET SCHULDELOOS WERDEN GENOTEN. HET KWAM HAAR VOOR DAT ZE SINDS HAAR HUWELIJK ZWAK, PASSIEF WAS GEWORDEN, DAT HAAR WEZENLIJKE ZELF WAS ONTAARD EN HAAR EENVOUD IN GEVAAR GEBRACHT. ZE WIST DAT ZE WELISWAAR DE MACHT BEZAT OM ZICHZELF IN EEN MEER HEROISCHE TOEKOMST TE TILLEN, IN EEN LEVEN DAT EEN MENS BETAAMT; MAAR DAT ER SCHADE, VERLATING, VERDRIET EN TENSLOTTE VERLIES DOOR ZOU ONTSTAAN. ZE WILDE HET JUISTE DOEN, WAT HET OOK WAS; ZE WIST HET ALLEEN NIET MEER. DEZE GEDACHTE DEED HAAR SPECULEREN OVER WAT HEROISCH GEDRAG TEWEEGBRACHT BIJ MENSEN DIE IN DE REALITEIT LEEFDEN EN NIET BESCHERMD WERDEN DOOR DE CONVENTIES VAN DE LITERATUUR. DE UITNODIGING JE HART TE LUCHTEN LAG VOLGENS HAAR OP DE GRENS DIE VRIENDSCHAP SCHEIDDE VAN SAMENZWERING. VROUWEN OVERSCHREDEN DIE GRENS GEWOONTEGETROUW; MANNEN NOOIT. DAT WAS DE ELLENDE MET VROUWEN; PER SALDO WAREN ZE ZOVEEL STOUTMOEDIGER DAN MANNEN. DIT GEREDENEER WAS VOLKOMEN ZINLOOS.

ZE WAS NIET ALLEEN LICHTGERAAKT, ZE KON OOK VERNIETIGEND ZIJN. WELLICHT MAAKTE DAT HAAR VOOR MANNEN JUIST ZO BEGEERLIJK. ZE ZOU ALTIJD OP ZOEK ZIJN NAAR EEN PLEK WAAR ZIJ HAAR ZAAK AANHANGIG KON MAKEN, MAAR HAAR ONVERMOGEN HET TE VINDEN ZOU HAAR WANHOOP ENKEL VERGROTEN. ZE VERLANGDE COMPENSATIE VOOR WAT ZE ERGENS INTUITIEF WEL ZAG ALS DE TELEURSTELLINGEN DIE HET LEVEN HAAR HAD TOEBEDEELD.HAAR VERLANGEN EBDE WEG, EN MAAKTE PLAATS VOOR EEN MERKWAARDIGE BEZORGDHEID, ALSOF DIE GEHEEL EN AL HAAR EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID WAS. ALSOF ZE DACHT DAT ER NERGENS PLAATS VOOR HAAR WAS.

 

IN DE LIEFDE, ZO WIST ZE, KON VERNEDERING GEMAKKELIJK OVERSLAAN NAAR HAAT. WANNEER ZIJ WEER AAN HEM DACHT, BEGON ZE TE BEVEN EN ERVOER ZE EEN INNERLIJKE LEEGTE ALSOF HET BOUWWERK VAN HAAR FYSIEK LETTERLIJK OP Z`N GRONDVESTEN WANKELDE. MET DE GEDACHTE AAN HAAR GROTE LIEFDE KWAM DE ONWELKOME HERINNERING AAN HAAR EIGEN GEDRAG. ZE VOELDE ZICH ZO TOT NIETS GEREDUCEERD DAT ZE NIET DE MOED HAD ZICHZELF ONDER DE LOEP TE NEMEN. ZE HIELD VAN HEM DIE ZE HAD VERSTOTEN, EN VOOR HAAR WAS ALLE HOOP VERVLOGEN.

 

DESTIJDS, TOEN ZE NOG GEHUWD WAREN, HAD DE VERVREEMDING VAN HAAR MAN ZICH AL AFGESPEELD, EN DE GROEIENDE WREVEL VAN HEM OVER HAAR AANWEZIGHEID. TOEN ZE ER LATER OVER NADACHT, VROEG ZIJ ZICH AF OF DIE WREVEL ER MISSCHIEN NIET ALTIJD AL GEWEEST WAS, MAAR DAN VERMOMD ALS TOEGEEFLIJKHEID WAARVOOR ZIJ ALTIJD DANKBAAR WAS GEWEEST, EN HAAR EEN GEVOEL VAN NEDERIGHEID HAD BEZORGD.

NIETS MINDER DAN ABSOLUTE ONKREUKBAARHEID, ZO DACHT ZE, KON HEM NET ALS HAAR MOEDER DESTIJDS BEVREDIGEN. EN DUS HAD ZE GEPROBEERD ONKREUKBAAR TE ZIJN. ZIJ KON EVENWEL NIET LANGER HET FEIT NEGEREN DAT ZE  IN ZIJN OGEN VERDOEMD WAS, OM HET EVEN WAT ZE HAD GEDAAN.VERDER ZAG ZE GEEN MANIER OM HET ONGEDAAN TE MAKEN. HAAR ONVERMOGEN OM ZICH TE VERDEDIGEN WAS EVENREDIG AAN ZIJN WEIGERING HAAR TE GELOVEN. HIJ WAS ER EEN EXPERT IN GEWORDEN OP EEN MANIER UIT DE KAMER TE VERDWIJNEN DIE ZIJN ONSCHULD EN HAAR SCHULD ONDERSTREEPTE.

ZE HIELD VAN HEM; OP EEN BEZEERDE, BESCHADIGDE MANIER: HALF EN HALF BEVREESD DE SCHADE ZELF VEROORZAAKT TE HEBBEN. ZE HIELD VAN HEM MET AL DE DONKERE, TREURIGE HERINNERINGEN AAN DE EENZAAMHEID VAN DE KINDERJAREN; HET SOORT EENZAAMHEID DAT IN DE LOOP DER TIJD BIJNA, MAAR NOOIT HELEMAAL VERVAAGT.

ZOU HET ERIN ZITTEN DAT ZE SAMEN, AL WAS HET AAN DE LATE KANT, EEN GOOI DEDEN NAAR ACHTENSWAARDIGHEID? EN ZOU DIE HUN NIET GEWORDEN, ZOALS SOMS NA EEN LEVEN VAN ROEMLOZE VRIJHEID GEBEURT? ZIJ WAS HET, DIE IN ZIJN DENKEN DESTIJDS DIT NIEUWE PERSPECTIEF HAD GEOPEND. ZE WAS SCHAAMTELOOS, MAAR OOK SPONTAAN; ZE HANDELDE UIT INSTINCT, HET ID TRAD BUITEN ZIJN OEVERS, MET ALLE RAMPZALIGE GEVOLGEN VAN DIEN. HET ZOU BETER ZIJN GEWEEST ALS ZIJ ONTROUW HAD GEPLEEGD – WAT VOOR TROOST KON ER SCHUILGAAN IN ONTOEREIKENDHEID?

 

`S NACHTS SLIEP ZE DE ZWARTE SLAAP VAN SMART OF VAN ROUW. EN WANNEER ZE WAKKER WERD, VROEG ZE ZICH AF OF EEN NIEUWE MINNARES ALTIJD WERD UITGEKOZEN OM DE HUIDIGE GELIEFDE EEN LESJE TE LEREN, EN OF TUSSEN DE TWEE OOIT EEN RUSTPAUZE WERD GENOMEN.

WIE VERLANGT NIET NAAR DE TERUGKEER VAN DE VERLOREN ZOON? OP DAT MOMENT HAD ZE HET GEVOEL DAT ER NIETS ERGERS BESTOND DAN IN DE STEEK TE ZIJN GELATEN EN DEZE VERWAARLOZING TE ERVAREN DIE ZICH BOVENDIEN VERTAALDE IN FYSIEK VERVAL.

ZE VERWACHTTE NIET LANGER DAT IEMAND VAN HAAR KON HOUDEN, HOEWEL HET HAAR NIET CYNISCH HAD GEMAAKT. ZE VOND DAT IEDEREEN HET WAARD WAS OM BEMIND TE WORDEN, ZELFS DE WILDVREEMDE MENSEN DIE ZE OP STRAAT TEGENKWAM. HET HOOGSTE GOED, MEENDE ZE, WAS TE BEMINNEN EN BEMIND TE WORDEN. MAAR OP DE EEN OF ANDERE MANIER – ONBEWUST – HAD ZE ZICHZELF WAT DE LIEFDE BETROF BUITEN SPEL GEZET.

EN WAT BETREFT HAAR EX HAD ZE HAAR BESLUIT GENOMEN, EN DAAR ZOU ZE NOOIT OP TERUGKOMEN: HET LEVEN DAT ZE DIE LAATSTE JAREN MET HEM GELEID HAD, WAS ZO ACHTERLIJK DAT NIEMAND KON VERWACHTEN – OOK ZIJ ZELF NIET – DAT ZE DAT IN HAAR NIEUW VERWORVEN BEWUSTZIJN ZOU TOELATEN; BEHALVE WANNEER ZE OM HAAR EIGEN IDIOTIE ZOU KUNNEN LACHEN.

 

ZE WIST DAT ZE  WEG MOEST: IN DE LUCHT DIE ZE INADEMDE IN HET GAT WAAR ZE WOONDE, ONTBRAK HET AAN HOOP; ZIJZELF, MET HAAR HECTISCHE DAGEN, ONDERKENDE DE FUTILITEIT VAN ALLES. JE WORDT DOOR HET LEVEN INGEHAALD, OVERROMPELD. IN WEZEN IS HET LEVEN HELEMAAL GEEN AANEENSCHAKELING VAN OPWINDENDE NIEUWE AVONTUREN. DE TENDENS HELT OVER NAAR ONAFGEMAAKTE DINGEN. JE SLEEPT VAN ALLES EN NOG WAT MET JE MEE, DINGEN WAAR JE JE NIET VAN KUNT ONTDOEN. ZE ZOU DE VEILIGHEID VAN HAAR GEWONE LEVEN DE RUG TOEKEREN EN HET RISICO LOPEN VAN DESILLUSIE, ZELFS VERDRIET. EN EENZAAMHEID UITERAARD. TOCH WAS ZE NOG NIET KLAAR MET HAAR WERK HIER. PLEZIER HEBBEN IN EEN GOEDE ZAAK GEEFT EEN VERHEFFEND GEVOEL DAT MET GEEN ANDER SOORTGELIJK GEVOEL TE VERGELIJKEN IS.

 

HET LAATSTE HALFJAAR ECHTER HAD HAAR EEN VREEMDSOORTIG GEVOEL BEVANGEN DIE OP GENERLEI WIJZE VERSTOORDE WAT ZIJ AANZAG VOOR HAAR ONSCHULD. ONDANKS HAAR HOOPVOLLE EN ZELFS VROME AMBITIES, WAS HAAR GEEST VERKILD OF VERLAMD. ZE BLEEF ALLES EN IEDEREEN EVEN WELGEZIND; HET ENIGE WAS DAT ZE DE WERELD NIET MEER KENDE. ALS ZE DE WERELD GEKEND HAD, ZOU ZIJ HAAR NOG VERTROUWD HEBBEN. MAAR HAAR WAS DE TOEGANG GEWEIGERD; DE WERELD WAS HAAR ONTGROEID. HAAR VEELBELOVENDE TOEKOMST, WAARIN ZE OOIT ZO VURIG HAD GELOOFD, WAS UIT HET ZICHT VERDWENEN EN HAD IETS VAN HAARZELF MEEGENOMEN. WAT ZICH BIJ HAAR TEGEN WIL EN DANK ONTKETENDE, WAS EEN ZEKERE DEERNIS EN ZE VOND DAT ZE VAN IEMAND – AL MOEST ZE HET ZELF ZIJN – EEN GEBAAR VAN SOLIDARITEIT HAD VERDIEND. WIE KON ZONDER ZO`N GEBAAR BESTAAN?

GELUK WAS PER SLOT VAN REKENING GEEN KWESTIE VAN VERDIENSTE, MAAR VAN LOTSBESCHIKKING.

ZE WIST DAT ZE HEEN EN WEER GESLINGERD ZOU WORDEN TUSSEN HET VERLANGEN DAT ALLES BIJ HET OUDE BLEEF EN DE TRIESTE WETENSCHAP DAT NIETS OOIT BIJ HET OUDE BLEEF. DAT DIT VERSCHEURENDE DILEMMA HAAR LEVEN WAS BINNENGEDRONGEN, VERVULDE HAAR MET ONTZETTING. HAAR VERSTAND ZEI HAAR DAT ZE DEZE GELEGENHEID MOEST AANGRIJPEN OM OPNIEUW TE BEGINNEN, MAAR WAT ZE IN OVERROMPELENDE MATE ERVOER, WAS DIEPE DROEFHEID OMDAT ZE ALLES WAT VOOR HAAR VEILIGHEID BETEKENDE ACHTER ZICH MOEST LATEN.

ZE WERD NU VOLMAAKT KALM, EN BERUSTEND IN HAAR LOT – DIT WAS BIJ UITSTEK OM HAAR VEERKRACHT , HAAR WAARDE ALS MENS TE TONEN; OM ZICH ALS EEN HELDIN TE GEDRAGEN EN HAAR ONUITPUTTELIJKE RIJKDOMMEN AAN TE SPREKEN. EN RUSTIG NU, SLIEP ZE WEER IN.

Over Rebekka Eliza Dorothea Nirel Engels

Disillusioned words like bullets bark....Dat zijn woorden vol desillusie die blaffen als honden, als kogels. De klanken versterken de woorden. Wanneer blaffen de gedesillusioneerde woorden als blaffende kogels? Dat doen ze als menselijke goden hun doel najagen...( Bob Dylan begrijpt mij wel✌️)
Dit bericht werd geplaatst in matters of the heart. Bookmark de permalink .

Een reactie op DE LEERSCHOOL

  1. Andrew zegt:

    Terug? Wat jammer dat Groningen ver weg is.

    Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s