pedagogiek en moederliefde

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Doe wat in je macht ligt, dan zal je veel worden vergeven ( Dostojewski)

"Ik sluit mijn ogen en vraag mezelf af: als je een vaste overtuiging hebt, hoe kan die twijfel dan in je opkomen?
Sommigen beweren dat het alleen voortkomt uit angst. Wie kan mij een bewijs geven, wie kan mij overtuigen?
Ik zie dat om mij heen vrijwel iedereen onverschillig is, of z`n ogen hardnekkig sluit. Een moreel vraagstuk raakt vrijwel niemand meer,
enkel ik kan het niet verdragen. Toch besef ik dat niemand mij bewijzen kan geven; ik moet uit mijzelf de overtuiging krijgen.
 
Waardoor? Door een grote liefde. Put kracht uit jezelf om je naaste lief te hebben en doe iets of laat iets voor je naaste.
Hoe groter je liefde voor je naaste wordt, des te meer zul je ervan overtuigd worden dat je ziel onsterfelijk is.
En als je het bij die proef zover kunt brengen dat je jezelf voor je naaste opoffert, zal er nooit meer twijfel in je ziel opkomen.
Doe dus wat in jouw macht ligt, dan zal jou veel worden vergeven.
 
Bezwaarde mensen komen hun ziel verlichten door uit te spreken wat hen bezwaart. Een nobele ziel is altijd het meest gehecht geraakt
aan hen die het zwaarst hebben gezondigd.
Wat moet er van een verkeerd handelend mens terecht komen wanneer hij ook nog het recht om bij iemand in genade te vallen, verliest?
Als zo iemand overal wordt verstoten, raakt deze tenslotte in een toestand van wanhoop, en zal haat en zelfhaat de overhand krijgen.
Wanneer je in een mens het geloof in de onsterfelijkheid van zijn ziel wilt vernielen, dan verdwijnen ogenblikkelijk alle levende krachten en alle liefde tot zijn naaste.
 
Onopgeloste kwesties in iemands ziel martelen een mens. Juist in ongeluk kun je je eigen ware ik en je geluk vinden.
De liefde van een man is anders dan die van vrouwen. Een man wordt verliefd op de schoonheid van ( een gedeelte) van de ziel of het lichaam van een vrouw,
en geeft voor haar vervolgens alles prijs. Hij kan eerlijk zijn, maar voor haar zal hij stelen. Hij kan zachtmoedig zijn, maar voor haar zal hij moorden.
Geen enkele vrouw echter kan in haar hart ontrouw vergeven.
 
Nooit is er iets voor de mens en de maatschappij onverdraaglijker en moeilijker geweest dan de vrijheid.
Bij veel vrijheid gaan mensen eindelijk zelf inzien, dat vrijheid voor iedereen en dagelijks brood voor allen op aarde, onverenigbaar zijn.
Want nooit ofte nimmer zullen ze leren om eerlijk met elkaar te delen.
Ze zullen gaan inzien dat ze niet vrij kunnen zijn, omdat ze zwak zijn, nietig, hebzuchtig , egoistisch en opstandig.
 
Want het geheim van het mens-zijn is niet alleen om te leven, maar iets te hebben waarvoor hij zal leven.
Zonder een vaste voorstelling daarvan zal hij liever zichzelf vernietigen dan op de wereld blijven.
Of ben je vergeten dat de mens zijn onmacht,zelfs de dood verkiest boven een vrije keuze ( en verantwoordelijkheid!) in de kennis van goed en kwaad?
Niets lijkt er aantrekkelijker voor een mens dan gewetensvrijheid; niets echter kwelt hem meer.
En wat is het wrange? In plaats van eens en voor altijd het menselijk geweten tot rust te brengen, ontvingen de weldenkenden alles wat ongewoon is,
raadselachtig en onbepaald – alles wat boven de menselijke krachten uitgaat.
En deze mensen moeten zelf met een vrij hart maar zien te beslissen wat goed en kwaad is – voorwaar geen geringe opgave!
 
Is de menselijke natuur zo geschapen, dat hij een ( o zo gewenst!) WONDER af kan wijzen ( of doden) en in de vreselijkste, martelendste
ogenblikken ( of dagen) van z`n leven – als de ziel een antwoord verlangt op haar laatste vraag – in staat is om alleen te blijven met het vrije besluit van z`n hart?
 
Ik zweer je, dat bijna alle mensen veel zwakker en lager geschapen zijn dan de eisen die bijvoorbeeld een Bijbel of een Bhagavad Gita aan hen stelt.
Ze zullen nooit kunnen volbrengen aan perfectie en onberispelijkheid wat daarin als norm wordt gepropageerd.
Door dit soort standaarden te hanteren wordt er wel het uiterste van een mens gevergd. Minder van een mens vergen lijkt meer op liefde,
omdat je daarmee iemand`s last verlicht.
Is de zwakke ziel schuldig omdat ze geen kracht heeft die geweldige morele hoogte te bereiken?
Slechts hij kan heersen over de mensen, in wiens macht hun geweten is en in wiens handen hun brood – dit hebben de geestelijken van meet af aan
heel goed beseft..
 
Het is een groot lijden voor iemand wanneer hij – alle levensvreugde opofferend om in de woestijn de waarheid en loutering te vinden –
nog steeds niet van zijn liefde voor de mensheid is genezen.
Het beste kan omslaan aan de ene kant in sombere mystiek en aan de andere kant in bekrompen chauvinisme – twee factoren die onze maatschappij misschien met groter onheil bedreigen dan het atheisme of het individualisme.
Sommige karakters hebben evenzeer behoefte aan het gevoel van vallen, als aan dat van verheffing.
Alleen goede herinneringen en een voldaan gevoel over het op bepaalde momenten uitgestegen te zijn boven je eigen verlangens, kunnen
een mens redden. Enkel een herinnering daaraan zal je van een verkeerde daad kunnen afhouden.."
 
Vrij naar "de gebroeders Karamazow"
 
Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

de moeder van de moraal

De vrees is de moeder van de moraal. Als de hoogste ,sterkste en meest hartstochtelijk ontbrande aandriften de enkeling tot ver boven het gemiddelde en de laagvlakte van het kuddegeweten opstuwen, dan gaat daaraan het gevoel van eigenwaarde van de gemeenschap te gronde; beter gezegd, haar geloof in zichzelf.

Haar ruggegraat breekt als het ware, en daarom zal men juist deze enkelingen het scherpst brandmerken en in diskrediet brengen. Zelfs een onafhankelijke geest, de wil van iemand om alleen te staan wordt als gevaar gevoeld: alles wat de enkeling boven de kudde verheft en de kudde vrees inboezemt, noemt men kwaad; en de zijn-plaats-kennende, gelijkschakelende , middelmatige mentaliteit en begeerte kwam daarmee tot moreel aanzien. Het schaap, het lam wint aan achting. De maatschappij heeft een punt bereikt van ziekelijke verweking en verzwakking, waarop zij zelfs voor degene die haar schade toebrengt ( de misdadiger dus) partij kiest. En de weg daar naartoe wordt “vooruitgang” genoemd. Dat wat zichzelf hier goed noemt, is het instinct van het kuddedier mens. Iedere moraal vertegenwoordigt een zekere tirannie tegen de “natuur” .

Bovendien vindt ons oordeelsoog het gemakkelijker om bij een gegeven aanleiding een al vaker geproduceerd beeld/norm opnieuw te produceren, dan het afwijkende en nieuwe van een indruk vast te houden. Dit laatste vergt namelijk meer kracht, meer “moraliteit”. Het is pijnlijk en moeilijk voor het oor om iets nieuws te horen: onbekende muziek horen wij slecht. Daarnaast vervormen wij zaken tot iets dat ons beter voor komt: zelfs bij de zonderlingste gebeurtenissen fingeren wij het grootste deel ervan, en zijn er nauwelijks toe te brengen onszelf/ons eigen geheugen NIET als uitgangspunt en geestelijke vader ervan te beschouwen. We zijn dus vanouds – zij het onbedoeld en onbewust – door en door gewend om te liegen.

Zo behoort datgene wat wij regelmatig terugkerend in een droom van ons beleven, uiteindelijk even goed ook tot onze totale psychische huishouding als iets wat wij “werkelijk” hebben beleefd. Stel dat iemand in zijn dromen vaak heeft gevlogen: zo iemand, die alle zwenkingen met een minieme inspanning kan nemen en een gevoel kent van een zekere goddelijke lichtzinnigheid – hoe zou het woord “geluk” voor zo iemand ten slotte niet ook overdag een andere inhoud krijgen, en op een andere manier naar geluk gaan verlangen dan voorheen!

Roofmensen worden volstrekt verkeerd begrepen, net zoals men de natuur verkeerd begrijpt. In moralisten schijnt een haat te leven tegen autonome geesten, en de roofmens schijnt tot alle prijs in diskrediet te moeten worden gebracht. Waarom toch? Ten gunste van de gematigde zones, de gematigde mensen? De “morele”? De “middelmatige”? Al die verschillende soorten moraal die zich tot de individuele persoon richten – wat zijn zij anders dan gedragsaanbevelingen ten aanzien van de mate van gvaarlijkheid waarin de individuele persoon met zichzelf leeft? Moraalregels zijn irrationeel van vorm, omdat ze zich “tot allen” , tot de gehele kudde richten, omdat ze generaliseren waar niet gegeneraliseerd mag worden. Slechts een enkeling kiest voor het dappere loslaten van de teugels, degenen bij wie het weinig kwaad meer kan.

Er zijn nu eenmaal altijd zeer veel gehoorzamenden geweest in verhouding tot het kleine aantal bevelenden – gezien dus het feit dat juist gehoorzaamheid het best en het langst onder de mensen is geoefend en aangekweekt, mag je gerust aannemen dat bij vrijwel iedereen de behoefte daaraan is aangeboren als een soort formeel geweten dat zegt: “je zult dit onvoorwaardelijk doen en dat onvoorwaardelijk laten!”, kortom: gij ZULT. Daarbij gaat dat geweten weinig kieskeurig te werk, maar accepteert alles wat haar maar door de een of andere bevelhebber: ouders, leraren, politici, publieke opinies, kerkleiders, goeroes of gezagsdragers in het oor wordt gebazuind. Ik noem het de morele huichelarij van de bevelenden. Zij weten zich op geen andere manier tegen hun slechte geweten te beschermen dan door zich als de rechtmatige uitvoerders van oudere of hogere bevelen voor te doen. Aan de andere kant meet het kuddevolk zich tegenwoordig een air aan, en verheerlijkt z`n tamme eigenschappen dankzij welke hij nuttig voor de kudde is, en inschikkelijk.

Ik ben een ander geloof toegedaan, de democratische beweging niet alleen als een decadente vorm van politieke organisatie, maar ook als en verkleinende vorm van de mens beschouwend – als iets wat hem middelmatig maakt en zijn waarde verlaagt. Aan de andere kant: wie kan de last van een zo grote verantwoordelijkheid – de eigen verantwoordelijkheid dragen over diens eigen leven en keuzes – dragen? Er is maar weinig dat zo`n pijn doet als het gezien en meegevoeld te hebben hoe een uitzonderlijk mens uit zijn baan raakte en ontaardde. Je kunt dus wel raden welk noodlot er in de stompzinnige argeloosheid en het naieve optimisme van de “moderne ideeen”, de moraal en het vooruitgangsdenken verborgen ligt..

Geplaatst in filosofie | Een reactie plaatsen

quite lame

Toen je mij met lichte vingertoppen behoedzaam  en toegewijd als braille las,
legden leeuwen en tijgers hun kop op de poten, en sliepen in.
Zelfs de schorpioen trok zich terug..
Verlost haalde ik adem – ik voelde je hart tegen het mijne kloppen,
en in mijn binnenste werd het stil……………………
 
Ik voel me als een dronken messias die de mensheid tracht te redden van hemzelf.
Ik heb al zoveel geleefd en doorleefd dat ik nu nog eens minstens zoveel wil leven.
Weer een Wijsbegeerte- studie, nog veel nieuwe mensen ontmoeten en vrienden maken, opnieuw de wereld rond.
Mijn hart blijft op drift slaan in de wind, mijn bloed is nog steeds zo warm als een vulkaan.
Onder mijn voeten zoek ik versleten, vergeten dingen, soms leef ik in een andere wereld.
Alleen liefde sluit de duisternis buiten: voor diens vrijheid voldoen mijn vleugels, en voor mijn hart is diens troost voldoende.
 
Mijn ziel is vochtig, maar ik zal ten volle leven – want ik heb vanaf het begin bovenal gewild dat ik ontembaar was,
mijn ware natuur nooit zou verloochenen.
Soms voelt het alsof ik ga van nevel naar nevel.
Slechts een ding verlang ik, want daar wortel ik in: eindeloze liefde. De heldere tijd, dat is de liefde.
Laat me nooit leven zonder dat iemand mij aankijkt – want mijn hart is onstuitbaar.
 
"all these people that you mentioned; yes, I know them, they`re quite lame.
I had to rearrange their faces, and give them all a different name"…… ( Bob Dylan)
 
 
Geplaatst in matters of the heart | Een reactie plaatsen

Ik droomde

Ik droomde dat wij intens samen waren, ik en jij, in wiens aanraking ik achteraf bezien nooit had mogen geloven.
Voor een lange tijd liet je mij gelukzalig vergeten dat "wij samen" slechts een droom kan zijn,
in een wereld waarin geen plaats is voor dromen.
Totdat jouw gelaat verstarde en je een ander werd.
 
Zul jij het zijn die – jezelf telkens in andere gedaanten vermommend – mij weer voor je tracht te winnen?
Je armen liefdevol uitslaand naar mijn geest, die volkomen verward en verloren is in wouden van weleer,
en wanhopig zoekend is naar de verloren bronnen van voor jouw grote ommekeer?
Zal ik het zijn die bezit tracht te nemen van jouw laatste verborgen herinneringen – schaamtevol, leeg en zielloos?
 
Ik wil daden zien – wil met mijn bloedende handen het lot uitgraven.
Maar je oneindige afwezigheid drijft me weg.
Het is alsof ik al die tijd heb geprobeerd te luisteren naar wat geen stem heeft, wilde kijken naar wat niet eens bestaat..
Niet minder tergend is dat jij in staat bleek om alles dat mij – jou naief gelovend – bijeen hield
voorgoed omver te werpen…………
Geplaatst in fantasie en zogenaamde "realiteit". | 4 reacties

Alternatieven sluiten elkaar uit: Tolstoj, Epicurus en Freud

 
"Alternatieven sluiten elkaar uit" , schoot het door me heen. Voor jullie wellicht nogal simpel en voor de hand liggend,
maar deze waarheid drong plotseling in alle volledigheid tot mij door.
Elk "ja" houdt een "nee"in, elke positieve keuze betekent dat je andere keuzen moet laten vallen. Menigeen schrikt ervoor terug om ten volle te bevatten wat de onvermijdelijke grenzen en beperkingen zijn die nu eenmaal met een bestaan vol keuzes gepaard gaan.
 
Ik kwam waarschijnlijk tot dit inzicht naar aanleiding van een confronterend gesprek met een jongen die er in z`n omgang met mij
langzamerhand achter kwam wat een overtrokken zelfbeeld hij had.
Hij was binnen het gezin altijd de jongen met de vele talenten geweest: muziekliefhebber, sporter, enorm intelligent.
Hij wist dat hij – gesteld dat hij niet alles voor zich uit zou blijven schuiven – in elk beroep dat hij zou hebben gekozen had kunnen slagen,
en beschouwde zichzelf dus als iemand die vrij was van de beperkingen die voor anderen wel opgingen.
Iemand die eigenlijk niets hoefde op te geven, vrij was om met waarheid en leugen en informatie te spelen ook.
"My way or the highway!" was zijn motto altijd geweest.
 
"Alternatieven sluiten elkaar uit" was iets wat misschien wel voor anderen gold, maar niet voor hem. Hij hield er voor zichzelf de mythe op na dat het leven een eeuwigdurende spiraal omhoog was naar een steeds grootsere toekomst/carriere, en hij verzette zich tegen alles wat die mythe in gevaar bracht – of dat nu
een geliefde, het eerlijk naar zichzelf kijken of de raad van een kameraad was.
Hij voelde zich ernstig bedreigd door alles wat maar zweemde naar dingen opgeven en echt kiezen, echt knopen doorhakken:
hij deed er alles aan om te ontkomen aan de regel "alternatieven sluiten elkaar uit". Door emotioneel op ruime afstand te blijven van z`n aanstaande vrouw, z`n familie en vrienden, door veel zinnige informatie te verzwijgen, door leugen op leugen te stapelen om daar vervolgens compleet in verstrikt te raken, door heimelijke activiteiten, om zo steeds meer te vervreemden van zichzelf en z`n omgeving.
 Totdat ik hem daarmee confronteerde en – uiteraard – de volle laag over me heen kreeg.
Toen hij echter eenmaal accepteerde dat hij bepaalde knopen moest doorhakken, van bepaalde zaken/mensen afscheid moest nemen en er niet meer op uit was om alles vast te houden wat hij ooit had gehad of nog alle opties openliet en achter de hand wilde houden, kon hij eraan werken om hem het leven – en in het bijzonder zijn relatie met zijn aanstaande vrouw, die juist daardoor reeds aan een zijden draadje hing – in het HEDEN te laten ervaren.
 
Een keuze VOOR iets/iemand, impliceert tegelijkertijd het laten varen van een andere optie, van andere mogelijkheden. Je betaalt een prijs voor hetgeen je wilt,
kunt niet van meerdere walletjes eten zonder de consequenties daarvoor te dragen – hoezeer onze verdorven consumptiemaatschappij ook propageert dat alles kan en alles mag – de teloorgang van menselijke waarden.
Ons bestaan wordt overschaduwd door het besef dat we zullen groeien en gedijen, en onafwendbaar zullen verwelken en sterven.
 
Epicurus heeft zich veel met deze kwestie beziggehouden, en vond dat men zijn ziel hoort te behandelen zoals men z`n lichaam behandelt.
Misschien heeft Plato wel gelijk als hij zegt dat we niet tegen ons diepste innerlijk kunnen liegen.
Angst voor het niets hecht zich al snel aan iets tastbaars. Toch kan het besef dat we ooit doodgaan dienen als een bewustwordingservaring en een uiterst nuttige katalysator om belangrijke veranderingen in gang te zetten.
Augustinus schreef: "Pas oog in oog met de dood of totale verlating wordt iemands eigen ik geboren".
Zo staat de hoofdpersoon uit Tolstoj`s "Oorlog en Vrede" op het punt geexecuteerd te worden, wanneer hij op het laatste moment gratie krijgt.
Deze verdoolde ziel verandert volkomen door deze gebeurtenis en leeft de rest van de roman vol levenslust en doelbewust verder.
En Dostojewski heeft trouwens in z`n echte leven op z`n 21ste op een vergelijkbare manier gratie gekregen, wat z`n leven totaal veranderde.
 
Wat ik wil zeggen tegen de oplettende lezer: de gratie IS er, maar er moeten wel keuzes gemaakt worden VOOR het een, en TEGEN het ander.
Je mogelijkheden en opties durven inperken dus, stelling durven nemen voor het oog van de hele wereld.
Wanneer we in de alledaagse beslommeringen opgaan, richten we ons op vluchtig afleidingen als carriere, bezittingen, of aanzien.
Wanneer we werkelijk willen ZIJN daarentegen, verlangen we meer naar het aanbrengen van belangrijke veranderingen en worden we ertoe aangezet onze fundamentele menselijke verplichting aan te gaan om een authentiek, betrokken, betekenisvol, en voldoening schenkend leven voor onszelf in te richten – hoe ouderwets ook.
Je prioriteiten te reorganiseren door te trivialiseren wat ook werkelijk triviaal IS. Dan kun je ECHT zijn, diepzinniger en wezenlijker communiceren met degenen van wie je houdt, en meer genieten van de elementaire dingen des levens.
Het wachten is op het grote ontwaken……..
 
Geplaatst in filosofie | Een reactie plaatsen

relaties

"bedenk wel, dat de liefde op haar gangen geen gevoel voor fatsoen of redelijke beperkingen kent,
en dat zij dezelfde aard heeft als de dood, die net zo goed de hoge burchten van koningen aanvalt als de nederige hutten van herders.
En als de liefde eenmaal bezit heeft genomen van een hart, is het eerste wat zij doet de angst en schaamte uitbannen.
Wie het geluk niet weet te grijpen als het komt, moet ook niet klagen als het voorbijgaat". – Cervantes, uit Don Quichot.
 
 
Waar ligt de grens tussen autonomie en egocentrisme?
Waar verandert opofferingsgezindheid in afhankelijkheid?
Wat onderscheidt "alleen" van "samen"?
Hoe bereik je ware moed, dat tussen lafheid en roekeloosheid in ligt?
Waarom verlangen mensen naar een relatie?
Wat is ware hartsverbondenheid, en waarom zijn vrijwel alle mensen daar juist het meest bang voor?
 
Slechts die laatste overdenking kan ik beantwoorden voor mezelf: ware hartsverbondenheid is zo doodeng, omdat ze je onvermijdelijk
confronteert met je ware aard, je zwakke en duistere plekken blootlegt in de diepe omgang met de ander, hetgeen een enorme aanslag
betekent op je eigenbeeld, ijdelheid en het je onmogelijk maakt om nog langer in je zelfontworpen werkelijkheid en – spiegel te blijven leven.
Misschien dat juist dat het onderscheid maakt tussen alleen en echt "samen", een echte relatie.
Het vermogen en zelfs verlangen om – hoe kut en confronterend ook – jezelf helemaal te laten uitkleden, te zien, te laten kennen, zonder nog enige opsmuk
die je in het verdere dagelijkse leven zo hard nodig hebt, en die ook zo comfortabel en veilig aanvoelt.
Het jezelf volkomen uitleveren aan de ander – zonder jezelf te verliezen overigens – doodeng, omdat je daarvoor volledig op jezelf wordt teruggeworpen.
Omdat het pijn doet, pijn aan je ego. En omdat het actie vereist, ontwikkeling en groei namelijk.
 
Waarschijnlijk juist om deze redenen kiezen slechts weinigen voor een echte relatie, maar noemen ze hun surrogaatvlucht uit de zogenaamde eenzaamheid
en hun verlangen naar voorspelbaarheid, overzicht en ( economische) veiligheid ( en vlak hierbij ook de sociaal opgelegde norm niet uit) een relatie,
of zelfs liefde. Terwijl het vooral een vlucht voor het alleen-zijn is, een fijne afleiding na je werkdag. Makkelijk ook, efficient zelfs. 
Echte liefde, een echte relatie is niet makkelijk.
Lang niet altijd leuk, erg pijnlijk op z`n tijd, en vooral enerverend. Hartverslindend, zou je het kunnen noemen.
Een vuur dat zowel verwarmend en een vulkaan van energie is, maar ook allesverzengend, vernietigend en louterend.
 
Ik heb mezelf ten doel gesteld me niet te verenigen met of conformeren aan wat de collectieve omgeving uitdraagt
( namelijk een oppervlakkige, veilige relatie waarin voorwaardelijke surrogaatliefde verward wordt met "autonomie"),
maar er – in alle opzichten, niet slechts ten aanzien van relaties – mijn persoonlijke stempel op te drukken.
Om m`n leven en geest los te maken van het vlakke collectieve denken, en mijn unieke talenten te ontwikkelen – in mijn ogen vrijwel de belangrijkste prestaties die een mens kan verrichten, omdat hij/zij hierdoor verhindert dat zijn/haar ziel en psyche gaandeweg tot slaaf gemaakt wordt.
 
Veel vrouwen ( vooral degenen die in "een relatie" zitten) stemmen ermee in te netjes, te aardig, te inschikkelijk te zijn ten aanzien van de wereldbeschouwing van een ander. Je gooit je vreugde in een vernietigend vuur wanneer je waarden en maatschappelijke indoctrinaties zonder onderscheid in je opneemt.
En op die manier zullen bepaalde aspecten van je psyche – die warm en vurig zouden moeten blijven – voorgoed bevriezen.
Iets binnenin je dat gewoonlijk bruist van het leven, zal dan onherkenbaar verminkt en afgerammeld worden.
Kijk maar eens naar alle taferelen die je binnen de kerk, de maatschappij en zelfs families ziet, en je ontdekt wat hun ene waarde is:
dat de mening van het collectief belangrijker is dan wat ook, en de behoeften van de individuele ( en veel te wilde of losgeslagen) ziel hoort in te dammen en te overschaduwen. Fuck it!
En daarnaast merk ik dat datgene wat mij voor ogen staat met mijn eigen leven, vaak gedecimeerd wordt in de jaloezie van anderen ( nee, die betreft niet alleen mijn onvolprezen schoonheid, uitstraling en gevoel voor stijl!), en de verbloemde danwel onverbloemde negatieve houding van de ander tegenover mij.
 
Sommigen beginnen – wanneer ze het gevoel hebben dat ze zich naar buiten toe niet volledig kunnen wijden aan wat ze willen – een vreemd dubbelleven te leiden, waarbij ze naar anderen/buiten toe het een voorwenden, maar zodra ze de kans krijgen, iets heel anders doen.
Ikzelf heb er geen trek in om naar buiten toe beleefd of zelfs cynisch te zijn terwijl ik vanbinnen bloed.
Ik ga m`n leven niet langer verknoeien aan mensen die mijn kunst, mijn talenten, mijn wilde natuur en mijn leven niet steunen en liefhebben – al jaren niet meer.
Waar iemands ziel gewoonlijk rond z`n 35ste definitief begint af te sterven, kwam de mijne juist rond die tijd weer tot leven – uit een diepe slaap ontwaakt.
Wereldse zaken of schijnveiligheden die me vroeger tot voedsel hebben gediend, smaken me allang niet meer.
Ik kies voor echtheid, scherpheid, zorgzaamheid, onvoorwaardelijkheid, overgave en blootheid – in alle opzichten, en nog in de meest intense vorm daarvan binnen een relatie. En ook laat ik mij niet meer schofferen, ruw behandelen of straffen – in welke vorm dan ook. Ik ben vet OK!
 
Vanmiddag zal ik een afwijkend college houden met m`n studenten, een gewaagd en wellicht voor sommigen eng experiment.
Morgen wacht mijzelf een eng en nieuw experiment-met-bijbehorende-keuzes, maar ik schuw het niet.
Jammer dat ik niet meer tijd heb, ik schrijf graag met de pen van mijn ziel..
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geplaatst in matters of the heart | Een reactie plaatsen